Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Duplikat książeczki wojskowej
KSIĄŻECZKA WOJSKOWA
 1. Książeczka wojskowa jest wojskowym dokumentem osobistym.
 2. Książeczka wojskowa jest przeznaczona do potwierdzenia stosunku jej posiadacza do powszechnego obowiązku obrony, a w szczególności obowiązku czynnej służby wojskowej.
 3. Książeczkę wojskową wydaje się w lokalu, w którym przeprowadzana jest kwalifikacja wojskowa, lub w wojskowej komendzie uzupełnień albo w innym miejscu  wyznaczonym przez wojskowego komendanta uzupełnień.
 4. Ewidencję wydanych i zwróconych książeczek wojskowych prowadzi wojskowy komendant uzupełnień.
 5. Posiadacz książeczki wojskowej na żądanie uprawnionych organów wojskowych dokonuje jej zwrotu osobiście lub, w razie zaistnienia   przyczyn uniemożliwiających osobisty zwrot książeczki wojskowej, za pośrednictwem pełnoletniego członka rodziny, niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania w tej sprawie.
 6. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt stały, po dopełnieniu wojskowego obowiązku meldunkowego, obowiązana jest zdać książeczkę wojskową właściwemu  wojskowemu komendantowi uzupełnień.
 7. Osoba wyjeżdżająca za granicę na pobyt czasowy pozostawia książeczkę wojskową w swoim mieszkaniu lub składa ją na przechowanie właściwemu wojskowemu  komendantowi uzupełnień.

POSTĘPOWANIE W RAZIE UTRATY, ZNISZCZENIA LUB ZAGUBIENIA KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ
 
 1. O utracie, zniszczeniu lub zagubieniu książeczki wojskowej jej posiadacz jest obowiązany, niezwłocznie zawiadomić osobiście wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
 2. Wojskowy komendant uzupełnień w wypadku, o którym mowa w pkt 1, wydaje osobie składającej zawiadomienie duplikat książeczki wojskowej.
 3. Osoba, której wydano duplikat książeczki wojskowej, uiszcza opłatę skarbową.
 4. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy miejscowo ze względu na siedzibę organu wystawiającego książeczkę wojskową.
 5. W razie odzyskania utraconej książeczki wojskowej, jej posiadacz jest obowiązany niezwłocznie przekazać ją właściwemu wojskowemu komendantowi uzupełnień.

 UWAGA!

 • w przypadku zagubienia czyteżzniszczeniaksiążeczki wojskowejnależy przedłożyć inny dokument potwierdzający  tożsamość (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport) oraz dołączyć do wniosku jedną fotografię (3cm x 4 cm),potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim na kwotę - 28 zł.
 • w przypadku braku jakiegokolwiek dokumentu tożsamości (np. wszystkie zostały skradzione) - do wniosku o wydanie duplikatu, należy dołączyć zaświadczenie z policji o zgłoszeniu kradzieży dokumentów, fotografię (3cm x 4 cm) oraz potwierdzenie opłaty skarbowej na rachunek Urzędu Miasta w Bielsku Podlaskim na kwotę - 28 zł.
 Opłatę za  wydanie duplikatu książeczki należy dokonywać na poniżej zamieszczone konto z dopiskiem na otrzymanym odcinku potwierdzenia wpłaty
 "za wydanie duplikatu książeczki wojskowej":
Dane do przelewu
Urząd Miasta w Bielsku Podlaskim
ul. Kopernika 1
17-100 Bielsk Podlaski
  PKO Bank Polski S.A. II RCK Białystok
numer rachunku:
24 1020 1332 0000 1402 1071 1374
kwota wpłaty 28 zł
Zanim wpłacisz sprawdź aktualne konto

Wniosek o wydanie dupliaktu książeczki wojskowe
Telefon kontaktowy:
261-398-076
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl