Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Informacje ogólne

Narodowe Siły Rezerwowe
przepustką do służby zawodowej

 Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim prowadzi nabór ochotników na stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (NSR). Szczegółowych informacji o możliwości wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych udzielą pracownicy Wojskowej Komendy Uzupełnień w Bielsku Podlaskim:

 • mjr Mieczysław CISZAK - tel. 261-398-074; 669 991 685
 • Pan Janusz Wiśniewski - tel. 261-398-072

   Przeczytaj ...

PRZEZNACZENIE NSR

Wzmocnienie potencjału jednostek wojskowych w przypadkach uzasadnionych potrzebami obrony państwa, potrzebami Sił Zbrojnych lub zarządzania kryzysowego w celu udziału tych jednostek w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych i likwidacji ich skutków,
 • działaniach antyterrorystycznych,
 • ochronie mienia,
 • akcjach poszukiwawczych,
 • ratowaniu lub ochronie zdrowia i życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenów z materiałów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego oraz ich unieszkodliwianiu,
 • realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.


KORZYŚCI ZE SŁUŻBY W NSR

  Żołnierzom Narodowych Sił Rezerwowych oferujemy:

 • trwałość stosunku pracy i ochronę pracownika przed zwolnieniem z zakładu pracy w okresie pozostania na przydziale kryzysowym w JW;
 • gwarancję stabilności zawodowej;
 • doliczenie byłym żołnierzom zawodowym czasu czynnej służby wojskowej do podstawy wymiaru czasu służby;
 • opłacanie składek z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego;
 • możliwość dofinansowania kosztów studiów lub nauki, stażu, kursu w specjalnościach wojskowych wymagających podnoszenie kwalifikacji;
 • w czasie czynnej służby wojskowej - opiekę medyczną i stomatologiczną;
 • uposażenie za każdy dzień faktycznej służby, z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych, pełnienia okresowej służby lub pełnienia służby przygotowawczej;
 • zwrot kosztów dojazdu żołnierzy z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • dodatki motywacyjne;
 • prawo do nagród;
 • bezpłatne zakwaterowanie, umundurowanie i wyżywienie;
 • możliwość wyjazdu na misje pokojowe w ramach służby okresowej;
 • możliwość zatrudnienia w charakterze żołnierza zawodowego.


KRYTERIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ KANDYDAT DO NSR
Kandydat powinien spełniać ogólne wymagania dotyczące osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (obywatelstwo polskie, odpowiedni wiek życia oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej). Powinna to być jednak osoba posiadająca tytuł żołnierza rezerwy (pełniąca wcześniej czynną służbę wojskową). Konieczne do nadania przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy jest uprzednie zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach NSR. Kontrakt natomiast może być zawarty wyłącznie z żołnierzem rezerwy, który ochotniczo zgłosił się do jego zawarcia, a ponadto spełnia - oprócz wyżej wymienionych - łącznie następujące warunki:

 • posiada orzeczenie wojskowej pracowni psychologicznej w zakresie braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej,
 • nie był przeznaczony do służby zastępczej,
 • nie był karany za przestępstwo umyślne,
 • posiada wykształcenie co najmniej gimnazjalne przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych lub co najmniej średnie przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów albo co najmniej wyższe przewidziane dla oficerów,
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej,
 • zaliczył z oceną pozytywną sprawdzian z wychowania fizycznego zorganizowany przez dowódcę jednostki wojskowej,
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin na jej zakończenie, w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Zawarcie kontraktu może być również uzależnione od posiadania przez żołnierza rezerwy:

 • orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej o jego zdolności do pełnienia służb poza granicami państwa,
 • poświadczenia bezpieczeństwa.

JEŻELI JESTEŚ ZAINTERESOWANY SŁUŻBĄ W NARODOWYCH SIŁACH REZERWOWYCH

 • KROK 1 Podejmij decyzję.
 • KROK 2 Poszukaj niezbędnych informacji: www.wojsko-polskie.pl oraz www.wojskowe.info/narodowe-sily-rezerwowelub zadzwoń do Wojskowej Komendy Uzupełnień (WKU Bielsk Podlaski), skontaktuj się z jednostka wojskową.
 • KROK 3 Zgromadź wszystkie potrzebne dokumenty, w razie wątpliwości dzwoń do WKU, WSzW lub jednostki wojskowej.
 • KROK 4 Złóż dokumenty we wskazanym miejscu i czekaj na informacje.
 • KROK 5 Zgłoś się we wskazanym miejscu na badania i testy.
 • KROK 6 Podpisz kontrakt.
 • KROK 7 Załóż mundur, ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH!

ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA DLA PRACODAWCÓW ZATRUDNIAJĄCYCH ŻOŁNIERZY REZERWY

  Pracodawcy zatrudniającemu pracownika, będącego żołnierzem rezerwy i posiadającego nadany przydział kryzysowy, przysługiwać będzie świadczenie pieniężne za okres:

 • odbywania ćwiczeń wojskowych,
 • pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy.

Świadczenie obejmie wyłącznie rekompensatę kosztów, bez kwot wynagrodzenia, poniesionych przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy w czasie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pracownikowi, a także wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed jego powołaniem po raz pierwszy do okresowej służby wojskowej. Świadczenie wypłacane będzie na udokumentowany wniosek pracodawcy. Kwotę świadczenia ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego. Odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, nastąpi w drodze decyzji administracyjnej. Kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

 ŚWIADCZENIA EMERYTALNE DOTYCZĄ WYŁĄCZNIE ŻOŁNIERZY REZERWY POSIADAJĄCYCH UPRAWNIENIA EMERYTALNE (BYŁYCH ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH)

Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy do wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby. Ustalenie wysokości emerytury przez doliczenie nieuwzględnionych dotychczas w wymiarze świadczenia okresów następuje na wniosek zgłoszony nie wcześniej niż po zakończeniu kwartału kalendarzowego, w którym nastąpiło zwolnienie żołnierza z czynnej służby wojskowej. Żołnierzom rezerwy, posiadającym przydziały kryzysowe, niezależnie od uprawnień wynikających z odbywania ćwiczeń wojskowych i pełnienia okresowej służby wojskowej, których wynagrodzenie z tytułu stosunku pracy jest wyższe niż uposażenie zasadnicze otrzymywane w czasie pełnienia okresowej służby wojskowej - przysługuje w tym czasie rekompensata finansowa, w wysokości różnicy między tym wynagrodzeniem i uposażeniem. Podobne świadczenie przysługiwało również żołnierzom odbywającym ćwiczenia wojskowe. Świadczenie to zostało zachowane.

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl