Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Kwalifikacja Wojskowa

INFORMACJE
DOTYCZĄCE KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ
W
2018 ROKU

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2018r. (Dz.U. z dnia 6 grudnia 2017, poz. 2254), kwalifikacja wojskowa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zostanie przeprowadzona w dniach od 30 stycznia do 27 kwietnia 2018r. Termin ogłoszenia kwalifikacji wojskowej na terytorium państwa wyznaczono na dzień 15 stycznia 2018r.

POWIATOWE KOMISJE LEKARSKIE

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8 z dnia 16 stycznia Wojewody Podlaskiego w sprawie Wojewódzkiej Komisji Lekarskiej i Powiatowych Komisji Lekarskich oraz określenia ich siedzib informujemy, że na terenie administrowanym przez WKU w Bielsku Podlaskim funkcjonować będą następujące Powiatowe Komisje Lekarskie:

Powiatowa Komisja Lekarska nr 4  w Bielsku Podlaskim

Adres: Bielsk Podlaski, ul. Wojska Polskiego 17, lokal Zespół Szkół Specjalnych im. Jana II
Termin pracy komisji lekarskiej: 26.02. do 16.0.2018 r.
Zasięg działania Komisji: powiat bielski

Powiatowa Komisja Lekarska nr 6 w Hajnówce
Adres: Hajnówka, ul. 3-ego Maja 42, lokal Stowarzyszenia Muzeum i Ośrodka Kultury Białoruskiej
Termin pracy komisji lekarskiej: od 12.03. do 22.03.2018 r.
Zasięg działania Komisji: powiat hajnowski

Powiatowa Komisja Lekarska nr 12 w Siemiatyczach

Adres: Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, lokal Starostwa Powiatowego
Termin pracy komisji lekarskiej: od 09.04. do 26.04.2018 r.
Zasięg działania Komisji: powiat siemiatycki

Powiatowa Komisja Lekarska nr 16 w Wysokiem Mazowieckiem
Adres: Wysokie Mazowieckie, ul. 1000-lecia 15, lokal Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Policealnych
Termin pracy komisji lekarskiej: od 05.24. do 26.02.2018 r.
Zasięg działania Komisji: powiat wysokomazowiecki

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2018r. podlegają:

 1. 1. Mężczyźni urodzeni w 1999r.;
 2. 2. Mężczyźni urodzeni w latach 1994—1998, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
 3. 3. Osoby urodzone w latach 1997 -1998, które:

a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

 1. 4. Kobiety urodzone w latach 1994 –1999, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2017/2018 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. poz. 944);
 2. 5. Osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochot­niczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu.

Co to jest kwalifikacja?

Kwalifikacja wojskowa - zespół czynności prowadzonych w określonym czasie przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), powiatową komisję lekarską i wojskowego komendanta uzupełnień w celu:

 • założenia ewidencji wojskowej,
 • ustalenia zdolności osób do czynnej służby wojskowej,
 • wstępnego przeznaczenia do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony,
 • rekrutacji do ochotniczych form służby wojskowej.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia. Kwalifikacji wojskowej podlegają mężczyźni, którzy w danym roku kalendarzowym kończą dziewiętnaście lat życia. Zobowiązani są do stawienia się w określonym terminie i miejscu wyznaczonym przez wójta lub burmistrza (prezydenta miasta). Do kwalifikacji wojskowej mogą stawić się również ochotnicy, w tym kobiety niezależnie od posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli osiemnasty rok życia. Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej trwa do końca roku kalendarzowego, w którym osoba objęta tym obowiązkiem kończy dwudziesty czwarty rok życia.

W ramach kwalifikacji wojskowej wykonuje się czynności związane z:

 • sprawdzeniem tożsamości osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • ustaleniem zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej (nadaniem jednej z czterech kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej: kategoria A - zdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria B - czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej, kategoria D - niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju za wyjątkiem niektórych stanowisk przeznaczonych do obrony terytorialnej, kategoria E - trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny);
 • wstępnym przeznaczeniem do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej;
 • założeniem lub aktualizacją ewidencji wojskowej i przetwarzaniem danych gromadzonych w tej ewidencji;
 • wydaniem wojskowych dokumentów osobistych;
 • przeniesieniem osób podlegających stawieniu się do kwalifikacji wojskowej do rezerwy i wydaniem na ich wniosek zaświadczeń o uregulowanym stosunku do służby wojskowej;
 • przygotowaniem rekrutacji wojskowej do ochotniczych form służby wojskowej.

Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojskowej przedstawia:

   1. wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):

 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości,
 • dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe;

   2. powiatowej komisji lekarskiej - posiadaną dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
   3. wojskowemu komendantowi uzupełnień:

 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez nakrycia głowy,
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

  *

Osoby wobec których orzeczona zostanie kategoria zdolności "A" lub "D" do czynnej służby wojskowej, po uprawomocnieniu się orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej (co następuje po 14 dniach od wydania orzeczenia) zostaną przeniesione z urzędu do rezerwy, co oznacza, że tym samym będą miały uregulowany stosunek do służby wojskowej. Osoby uznane za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej- kategoria zdolności "B" - nie będą przeniesione do rezerwy. Osoby te podlegają  ponownym badaniom lekarskim, aż do określenia kategori zdolności "A", "D" lub "E".

*

Osoby, które na podstawie prawomocnego orzeczenia powiatowej komisji lekarskiej zostaną uznane za trwale i całkowicie niezdolne do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (kategoria zdolności "E") - nie podlegają obowiązkowi czynnej służby wojskowej.

*

W celu uzyskania wpisu o przeniesieniu do rezerwy (uregulowaniu stosunku dp służby wojskowej) osoby, które stawiły się do kwalifikacji wojskowej mogą po 14 dniach od wydania orzeczenia zgłosić się do właściwej terytorialnej Wojskowej Komedy Uzupełnień. Nie jest to jednak konieczne, gdyż uregulowanie stosunku do służby wojskowej nastąpi z mocy ustawy.

Podstawa prawna:
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony RP
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej
  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl