Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Procedura naboru

Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej
O powołanie do pełnienia służby przygotowawczej może ubiegać się osoba spełniająca określone w art. 98a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP warunki:
        -niekarany za przestępstwa umyślne;
        -posiadająca obywatelstwo polskie;
        -posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
        -w wieku co najmniej osiemnastu lat;
posiadająca wykształcenie:
        -co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerskiego;
        -co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerskiego;
        -co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych
1) Złożenie przez kandydata wniosku o powołanie do służby przygotowawczej.
Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek bezpośrednio do Wojskowego Komendanta Uzupełnień. Do wniosku załącza się następujące dokumenty:
Niezbędne dokumenty:

  • odpis albo, po okazaniu oryginału kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, szkoły średniej lub dyplomu ukończenia studiów wyższych – w zależności od korpusu, na potrzeby   którego prowadzone będzie kształcenie;
  • inne dokumenty, mogące mieć wpływ na powołanie do służby przygotowawczej, w szczególności potwierdzające posiadane kwalifikacje, prawa jazdy, certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.

2) Etapy postępowania rekrutacyjnego:

  • ETAP 1 – postępowanie przygotowawcze – analiza dokumentów, rozmowa wstępna.
  • ETAP 2 – rozmowa kwalifikacyjna.
  • ETAP 3 – postępowanie kwalifikacyjne – w oparciu o otrzymany przez wojskową komendę uzupełnień limit miejsc do szkolenia na potrzeby określonego korpusu osobowego w terminach, w których następuje powołanie.

3) Komisja udziela rekomendacji do powołania ochotnikom, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym uzyskali najwyższą liczbę punktów.
4) Wojskowy Komendant Uzupełnień na podstawie rekomendacji wydaje ochotnikom kartę powołania do służby przygotowawczej.
Zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną otrzymasz listownie lub telefonicznie.

Postępowanie rekrutacyjne będzie miało zatem charakter konkursowy, z uwzględnieniem limitów miejsc. Zakwalifikowanie kandydata do służby stanie się podstawą wydania przez Wojskowego Komendanta Uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej oraz skierowania do odbycia szkolenia.

    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl