Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Studium oficerskie

 

Kształcenie kandydatów na żołnierzy zawodowych w ramach studium oficerskiego odbywa się w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu oraz w Wyższej Szkole Sił Powietrznych w Dęblinie.
Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu prowadzi studium w następującym modelu kształcenia:

 • 12 miesięczne studium Oficerskie;
 • 6 miesięczne studium oficerskie;
 • 3 miesięczne studium oficerskie;

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni prowadzi 12 miesięczne studium oficerskie.

Studium 6 miesięczne prowadzi Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie.
O przyjęcie do studium oficerskiego może ubiegać się osoba posiadająca wyższe wykształcenie (magister):

 • mająca co najmniej 18 lat;
 • nie karana sądownie;
 • posiadająca obywatelstwo polskie;
 • posiadająca dyplom ukończenia studiów wyższych;
 • posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do zawodowej służby wojskowej (którą orzekają powołane w tym celu wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne).

Do studium oficerskiego może ubiegać się również podoficer zawodowy, posiadający dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku i w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym oraz posiadający kwalifikacje i doświadczenie praktyczne w specjalności przydatnej w określonym korpusie osobowym.
Do wniosku kandydat jest obowiązany dołączyć następujące dokumenty:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • życiorys,
 • skrócony odpis aktu urodzenia,
 • informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, aktualną na dzień rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego,
 • potwierdzenie dokonania opłaty rekrutacyjnej,
 • 1 lub 2 zdjęcia legitymacyjne,
 • inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności oraz dokumenty, wymagane przez szkołę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Postępowanie rekrutacyjne obejmuje:

 • sprawdzian sprawności fizycznej;
 • test znajomości języka angielskiego;
 • rozmowę kwalifikacyjną.

 Rejestracja kandydatów na stronach internetowych uczelni jest konieczna.


DECYZJA Nr 156/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 1 września  2017 r. w sprawie naboru na szkolenie wojskowe kandydatów na oficerów w 2018 r.

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl