Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia

UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY NSR
Po wstąpieniu do Narodowych Sił Rezerwowych i otrzymaniu przydziału kryzysowego żołnierzom przysługują następujące uprawnienia.
Należności finansowe
Żołnierze NSR otrzymują atrakcyjne uposażenie zasadnicze wg stopnia etatowego zajmowanego stanowiska, za każdy dzień służby z tytułu:

 • odbywania ćwiczeń wojskowych;
 • pełnienia okresowej służby wojskowej.

Ponadto przysługuje im:

 • zwrot kosztów przejazdu w sytuacji zamieszkiwania poza miejscem pełnienia służby /z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem/;
 • prawo do nagród z tytułu realizacji zadań służbowych (po 12 miesiącach trwania kontraktu i odbyciu ćwiczeń rotacyjnych z wynikiem pozytywnym);
 • zwrot różnicy pomiędzy wynagrodzeniem z tytułu zatrudnienia a uposażeniem w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.

Kwestie pracownicze
W okresie pozostawania na przydziale kryzysowym stosunek pracy nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Przepisu nie stosuje się do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ochrona nie obejmuje także przypadków ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, albo likwidacji stanowiska pracy, a także sytuacji określonych w art.1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczących pracowników. W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach:

 • uzyskanie gwarancji stabilności zawodowej /urlopowanie na czas służby w NSR przy zachowaniu praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej,itp./;
 • czas czynnej służby wojskowej będzie wliczony do wysługi pracowniczej;
 • w przypadku emerytów wojskowych, których emerytura jest niższa niż 75 proc. podstawy jej wymiaru, okres czynnej służby wojskowe w NSR zostanie im doliczony do wysługi;
 • w okresie pełnienia czynnej służby wojskowej będą opłacone składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

Pomoc edukacyjna
Istnieje możliwość:

 • wypłaty ekwiwalentu pieniężnego z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwlifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;
 • skierowania żołnierza NSR do odbycia szkolenia (kursu) w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych;
 • dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

Opieka zdrowotna

 • określona opieka medyczna i świadczenia zdrowotne w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne badania i szczepienia profilaktyczne związane z pełnieniem okresowej służby wojskowej;
 • turnusy leczniczo - profilaktyczne po powrocie ze służby poza granicami kraju.

Świadczenia w naturze

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe na czas pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie, wojskowe lub równoważnik pieniężny w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny na czas pełnienia czynnej służby wojskowej.

Prestiż służby w rezerwie

 • uwzględnianie czasu służby w NSR jako preferencji przy ubieganiu się o stanowiska w administracji państwowej i publicznej oraz szkolnictwie;
 • prawo do odznaczeń za wzorową i długoletnią służbę w NSR oraz przewidzianych dla żołnierzy odznaczeń państwowych i resortowych;
 • prawo do publicznego występowania oraz udziału w mundurze w świętach państwowych, wojskowych i lokalnych;
 • prawo do honorowych tytułów żołnierza, podoficera, oficera - rezerwisty oraz noszenia związanych z nim odznak po zakończeniu nienagannej służby;
 • prawo do wyróżnień za wzorową służbę.

 

 

  
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17 - 100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl