Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim


czcionka mniejsza czcionka normalna czcionka większa
Uprawnienia
ŚWIADCZENIA I UPRAWNIENIA ŻOŁNIERZY PEŁNIĄCYCH SŁUŻBĘ PRZYGOTOWAWCZĄ

Żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymują stawki uposażenia uzależnione od rodzaju korpusu, na potrzeby którego będą kształceni:
1. 60 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w przypadku podchorążych;
2. 40 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w przypadku kadetów;
3. 30 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego w przypadku elewa.

Ponadto żołnierze pełniący służbę przygotowawczą otrzymują:
• zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby i z powrotem;
• nagrody uznaniowe, zapomogi;
• bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe;
• bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe;
• bezpłatne wyżywienie;
• opieka medyczna;
• urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni kalendarzowych.

Ochrona stosunku pracy:
Ochrona stosunku pracy żołnierza służby przygotowawczej polega na ograniczeniu możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić żołnierza, jeżeli w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służy przygotowawczej zgłosi się on do zakładu pracy w celu podjęcia obowiązków. Ten mechanizm nie ma jednak zastosowania do umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

Art 133 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015, poz. 827.) Żołnierzom pełniącym służbę przygotowawczą oraz członkom ich rodzin przysługują szczególne uprawnienia przewidziane dla żołnierzy zasadniczej służby wojskowej i członków ich rodzin na zasadach określonych w art. 118-132.
 
    
pdf

Kontakt

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bielsku Podlaskim
Dubiażyńska 2
17-100 Bielsk Podlaski
tel. 261398065
fax. 261398069
wkubielskpodlaski@ron.mil.pl